Õppekorralduse alused

TesteShop OÜ kehtestab õppekorralduse alused, kus on sätestatud õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused. 

Õppetöö korraldamise tingimused
 

TesteShop OÜ poolt pakutav täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.

Täienduskoolituse eesmärk on pakkuda alustavatele ja tegutsevatele e-kauplejatele ning e-kaubandusest huvitatud isikutele valdkonnapõhiseid teadmisi ja oskuseid e-poe töö paremaks korraldamiseks.  
Õppetöö toimub koolituspäevadena aastaringselt vastavalt koolitaja poolt kuulutatud ajakavale. 
Koolitused jagunevad avatud koolitusteks ja sisekoolitusteks ning viiakse läbi õpiväljundipõhise õppekava ja täienduskoolituse õppekorralduse aluste kohaselt.
Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.


Täienduskoolitusele õppija vastuvõtu tingimused ja kord

Täienduskoolitusel osalemiseks on vajalik registreerimine. Koolitusele registreerimine toimub kodulehe https://www.testeshop.eu vahendusel soovitud kursuse juures või e-posti info@testeshop.eu vahendusel. Koolitajalt saab küsida täiendavat infot nii korralduslike kui sisuliste küsimuste kohta. Registreerumisel küsitud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele ja kasutatakse ainult õppetöö korraldamiseks ja koolituse läbiviimiseks vajalikus ulatuses.

Registreerujale saadetakse e-posti teel registreerumise kinnitus, mis ei võrdu koolitusel osalemise kinnitusega. Koolitusel osalemise kinnituse saavad osalejad, kes on tähtaegselt tasunud õppemaksu.

 

Koolitusel osalejale saadetakse 1 päev enne koolitust e-posti aadressile meeldetuletus koos päevakavaga. Vahetult enne koolituse algust saadetakse osaleja e-posti aadressile õppekeskkonna link ja õppematerjalid PDF-formaadis.

Koolitusele saab registreerida koolitaja poolt määratud tähtaja saabumiseni. 

Õppemaksu tasumise tingimused ja kord

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust. Kui õppemaks ei ole koolituse alguseks tasutud, on korraldajal õigus jätta koolitusel osalemise link ja õppematerjalid saatmata. 

Tasuda on võimalik esitatud arve alusel TesteShop OÜ arvelduskontole EE702200221075875780, märkides selgituseks arve numbri. 

Õppemaksu tagastamise tingimused ja kord ning koolituse ärajäämine

Kui õppijal ei ole võimalik koolitusele tulla, on kuni 7 päeva ette teatades tühistamine tasuta. Kuni 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest. Vähem kui 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada telefonil +372 5023 456 või kirjutades info@testeshop.eu.

 

Koolitajal on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata väheste registreerujate tõttu. Osalejaid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkamisest viivitamatult. Koolituse eest makstud summa tagastatakse 3 tööpäeva jooksul arvates teavitamise hetkest või kantakse soovi korral mõne teise koolituse osavõtutasuks.

Täienduskoolituse lõpetamine ja koolituselt õppija väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 100% auditoorsetes tundides ning läbinud elektroonilise testi vähemalt 51% ulatuses. Juhul, kui õppija läbib elektroonilise testi vähem kui 51% ulatuses, on tal võimalik soovi korral sooritada kordustest. Kui testi ja kordustesti tulemused jäävad alla 51%, väljastatakse õppijale tõend koolitusel osalemise kohta.

Täienduskoolituselt arvatakse õppija välja omal soovil või juhul, kui ta ei täida üldtunnustatud käitumisnorme ja ühiskonnas kehtivaid hea tava reegleid.

Vaidluste lahendamine

 

Õppekorraldusega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (telefon +372 5023 456 ja e-kiri info@testeshop.eu). Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 3 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole. 


Õppekorralduse alused kinnitatud 14.04.2021.